Fundusze Inventum TFI w likwidacji

likwidacja Inventum TFILikwidator funduszu Inventum TFI – ING Bank Śląski poinformował, że do końca sierpnia wypłaci klientom część wierzytelności. Pieniądze zostaną wypłacone uczestnikom ośmiu funduszy. W zależności od rozwiązania umorzone będzie od 15 proc. do 100 proc. uczestnictwa. Wartość ta uzależniona jest od tego, ile wcześniej udało się spieniężyć oraz od tego, jakie instrumenty znajdują się w portfelach. W większości są to aktywa niepłynne, w trudno ściągalne należności od jednego z funduszy aktywów niepublicznych towarzystwa. Aktualna wycena jednostek jest nawet do kilkudziesięciu procent niższa niż przed otwarciem likwidacji.

Zobowiązania, które zostaną uregulowane, to głównie te z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa, wynikających z dyspozycji złożonych jeszcze przed otwarciem likwidacji i przed zawieszeniem odkupowania jednostek. Nie dotyczy to klientów, którzy złożyli zlecenia po rozpoczęciu procesu likwidacji. (czytaj dalej…)Fundusze alternatywne cieszą się powodzeniem wśród inwestorów

fundusze alternatywneNiestabilna sytuacja na giełdach sprawia, że inwestorzy kierują się ku instrumentom nienotowanym na rynkach regulowanych, takim jak udziały w spółkach z o.o czy wierzytelności.

W takich przypadkach sprawdzają się fundusze zamknięte, tzw. FIZ-y będące alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. W ostatnim czasie cieszą się one rosnącą popularnością, zwłaszcza w porównaniu z funduszami otwartymi (FIO) i specjalistycznymi funduszami otwartymi (SFIO). W ciągu ostatnich dwóch lat fundusze zamknięte zwiększyły swoje aktywa o 52 mld zł, łączna wartość aktywów zgromadzonych w FIZ-ach na koniec czerwca 2016 roku przekroczyła kwotę 132,6 mld zł (to ponad 50 proc. wartości środków zgromadzonych przez wszystkie TFI w Polsce).

Fundusze alternatywne osiągają stabilne wyniki niezależnie od koniunktury panującej na GPW oraz na innych giełdach światowych. Jest to możliwe dzięki lokatom, w które inwestuje dany fundusz, a które w dużym stopniu obejmują aktywa nienotowane na rynku publicznym. Mogą to być np. portfele wierzytelności (w przypadku funduszy sekurytyzacyjnych), udziały spółek działających na rynku nieruchomości czy inwestycje w branży turystyczno – restauracyjnej. (czytaj dalej…)Fundusz Aviva Investors Obligacji

Aviva InvestorsOd wielu lat podejście zarządzających do konstrukcji portfela funduszu Aviva Investors Obligacji charakteryzuje żelazna konsekwencja. Według przyjętej w 2011 roku strategii obligacje rządowe stanowią wyłączną kategorię lokat, spośród której menadżerowie produktu dokonują wyboru konkretnych papierów. Obligacje korporacyjne znajdują się poza spectrum inwestycyjnym. Czystość formy nie jest atrybutem wszystkich funduszy z grupy rozwiązań dłużnych papierów skarbowych. W przypadku Aviva Investors Obligacji należy ją uznać za jedną z zalet produktu. Wyniki funduszu w głównym stopniu determinuje odpowiednie pozycjonowanie portfela na polskiej krzywej rentowności. Tu zarządzający deklarują aktywne podejmowanie taktycznych zakładów, ale skala ryzyka stopy procentowej nie wyróżnia znacząco produktu na tle konkurencji. Z perspektywy ostatnich 24 miesięcy fundusz traci do przeciętnego rezultatu -3,6 pkt proc., zaś cofając się o trzy lata strata sięga aż -6,2 pkt proc. (czytaj dalej…)Na co zwrócić uwagę przy wyborze funduszu

jak dobrze wybrać funduszPrzed rozpoczęciem inwestycji inwestor powinien określić poziom ryzyka, jaki jest w stanie zaakceptować. Osiąganie dwucyfrowych wyników przy gwarancji kapitału lub minimalnym poziomie ryzyka jest w obecnych warunkach niemożliwe. Inwestycje w fundusze agresywne, które potencjalnie mogą wypracować bardzo wysokie zyski wiążą się z dużym ryzykiem przejściowych strat, co oznacza konieczność wydłużenia horyzontu. Wyniki produktów mniej ryzykownych nie będą dużo wyższe od oprocentowania depozytów.

Przed inwestycją w fundusze warto zapoznać się z historycznymi wynikami. Lepszym sposobem na określenie potencjału funduszu jest analiza stóp zwrotu na tle konkurencji w kilku równych okresach. (czytaj dalej…)Ryzykowne fundusze inwestycyjne

inwestycje o najwyższym profilu ryzykaAnalizy Online sprawdziły, które z dostępnych funduszy w ofercie TFI cechuje najwyższy profil ryzyka Ponad połowa pochodzi z oferty Superfund TFI. Są to rozwiązania, które poprzez inwestycje w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy, realizują strategię managed futures. Polega ona na podążaniu za trendami na ok. 150 różnych rynkach całego świata. Jednostki tych funduszy cechują się wysoką zmiennością. Mogą w skali miesiąca zarobić kilkanaście procent, ale bywa, że ponoszą dwucyfrowe straty.

Duża część funduszy o najwyższym poziomie ryzyka w siedmiostopniowej skali lokuje kapitał na giełdach rynków wschodzących (Turcja, Rosja i Ameryka Łacińska). Z perspektywy polskich inwestorów dodatkowym elementem wpływającym na stopy zwrotu w PLN jest ryzyko walutowe. (czytaj dalej…)Fundusze akcji Nowej Europy

fundusze Nowej EuropyFundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych, które umownie nazywane są Nową Europą stanowią jedną z największych pod względem zarządzanych aktywów w segmencie akcji zagranicznych. Zdaniem niektórych zarządzających może to być lider wzrostów na krajowym rynku TFI w tym roku.

Rozwiązanie te przeznaczone są dla inwestorów o bardzo dużej tolerancji ryzyka. W ciągu ostatnich sześciu lat miesięczne średnie wyniki tych funduszy wahały się w przedziale od -12,1 proc. do +9,1 proc., zaś liczba miesięcy z zyskiem była niemal identyczna jak tych ze stratą. W latach 2009-2010 podczas silnych zwyżek na rynkach akcji, dwuletni  średni wynik funduszy akcji Nowej Europy przekraczał nawet +80 proc. Przy dużej zmienności wyników w trzyletnim horyzoncie, ta grupa funduszy przyniosła średni zysk na poziomie +6,7 proc. (czytaj dalej…)Copernicus Capital TFI likwiduje fundusz

Copernicus Capital TFICopernicus Capital TFI poinformowało 13 stycznia o rozpoczęciu likwidacji funduszu Coeprnicus Płynnościowy Plus. Fundusz ten po tym jak musiał zrobić odpis na obligacjach SK Banku, zakończył rok 2015 z najgorszym wynikiem w grupie.

Fundusz Coeprnicus Płynnościowy Plus była najgorszym rozwiązaniem w 2015 roku w grupie funduszy gotówkowych i pieniężnych. Stratę na poziomie -4,5 proc. poniósł w efekcie odpisu obligacji SK Banku, który okazał się być bankrutem i nie spłacił sowich zobowiązań. Tuż przed otwarciem likwidacji, 12 stycznia, fundusz dokonał kolejnego odpisu, w wyniku którego jego notowania obniżyły się o ponad -5,0 proc. W rezultacie aktywa netto funduszu spadły poniżej 39 mln zł. To otworzyło towarzystwu możliwość likwidacji. (czytaj dalej…)Najpopularniejsi debiutanci na rynku TFI

Najpopularniejsi debiutanciW 2015 roku na rynku detalicznym zadebiutowało ponad 200 funduszy. Było wśród nich kilka takich, które cieszyły się dużą popularnością i dlatego pozyskały najwięcej środków w pierwszym okresie swojej działalności. Analizy Online sporządziły zestawienie dziesięciu nowych funduszy, które w 2015 roku pozyskały najwięcej środków.

W pierwszej dziesiątce znalazły się trzy fundusze PKO TFI. Zarządzający PKO Akcji Rynku Europejskiego mogą poszczycić się aktywami na poziomie 100 mln zł. Podobny bilans sprzedaży osiągnął PKO Akcji Dywidendowych.

Funduszem, któremu udało się zgromadzić w minionym roku najwięcej aktywów był AGIO Wierzytelności Plus 2 NSFIZ. Zarządzający skupiają się na rynku wierzytelności bankowych, od firm telekomunikacyjnych, a także na wierzytelnościach hipotecznych. Fundusz ma charakter zamknięty i skierowany jest do wąskiego grona odbiorców. (czytaj dalej…)Fundusze hedgingowe – zysk kosztem ryzyka

zysk kosztem ryzykaFundusze hedgingowe są instytucjami zbiorowego inwestowania. Niektórzy uważają je za zagrożenie dla rynków finansowych, towarowych i walutowych, inni dostrzegają w nich ciekawą formę inwestycji alternatywnych.

Fundusze hedgingowe to prywatne spółki kapitałowe, sprzedające swoje udziały w ofercie niepublicznej. Fundusze tego rodzaju należą do grupy inwestycji alternatywnych. Stosują szereg, często skomplikowanych strategii inwestycyjnych. Inwestują na rynkach akcji, obligacji, terminowych, towarowych (metale szlachetne, żywność, surowce energetyczne itd.) i innych. Ze względu na miejsce lokowania aktywów można je podzielić na krajowe, regionalne i globalne. (czytaj dalej…)Najlepsze i najgorsze fundusze akcji

najlepsze i najgorsze funduszeHistoryczne wyniki osiągane przez fundusz, który osiąga często ponadprzeciętne rezultaty nie gwarantują, że w kolejnych latach będzie on kontynuował dobrą passę. Analiza takich wyników w kolejnych, takich samych postępujących po sobie okresach czasu pozwoli na ogólną orientację, czy fundusz jest akurat na fali wznoszącej, czy może przeciwnie.

Istotne jest nie tyle czy dany fundusz zarobił w ciągu ostatnich trzech, pięciu czy dziesięciu lat najwięcej, ale to czy w kolejnych latach wypracowywał zyski wyższe od średniej lub ewentualnie w okresach spadków tracił mniej od konkurencji. (czytaj dalej…)RSS

Historia

© TopFunduszy.pl 2017